Skip to main content

Ο Όμιλος

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στον Όμιλο Quest η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος Quest συμμορφώνεται πλήρως με το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, μεριμνώντας διαρκώς για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης.

Προς τη κατεύθυνση αυτή στον Όμιλο Quest έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας, το οποίο έχοντας ως διαχρονική παρακαταθήκη τις κυρίαρχες αξίες του Ομίλου που θέτουν ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και την κοινωνική πρόοδο, υιοθετεί και ενσωματώνει στην καθημερινή λειτουργία του την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας όπως αυτές οριοθετούνται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στην Εθνική Νομοθεσία.

Έτσι, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο, τηρώντας τις αρχές της θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας απέναντι στα φυσικά πρόσωπα. Mε σεβασμό στις αρχές του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, αλλά και του περιορισμού του χρόνου αποθήκευσης. Περαιτέρω ο Όμιλος ευθυγραμμιζόμενος με τις αρχές τις ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, και της ασφαλούς επεξεργασίας αυτών, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, προστατεύοντας μεταξύ άλλων τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Εξέχουσας σημασίας ρόλο στις λειτουργίες του Ομίλου που περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει η τήρηση και ο σεβασμός και της σημαντικής αρχής της λογοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος Quest έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες Πολιτικές και Διαδικασίες στις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, και οι οποίες επικαιροποιούνται προκειμένου να αντανακλώνται σε αυτές οι προσαρμογές που λαμβάνουν χώρα σε κανονιστικό επίπεδο και εφαρμόζονται συνολικά από όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Οι εταιρείες του Ομίλου, απασχολούν περισσότερα από 2.300 εξειδικευμένα στελέχη και επαγγελματίες και συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Εξυπηρετούν όλο το εύρος της αγοράς, από τις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, ενώ διαθέτουν ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές, η κάθε μία στον τομέα της.

Έχοντας στο ενεργητικό του μια σειρά επιτυχημένων επιχειρηματικά κινήσεων, ο Όμιλος Quest διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές του σε νέους τομείς, εντάσσοντας στο επιχειρηματικό του σχήμα, εταιρείες που καθορίζουν την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

 


Όπου περιλαμβάνεται η Δήλωση της Διοίκησης, η οργάνωση της συμμόρφωσης, οι Αρχές Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό.
Όπου παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των Θεμελιωδών Αρχών Προστασίας της Ιδιωτικότητας από Σχεδιασμό και από Προεπιλογή (Privacy by Design & by Default-PbD).
Όπου καταγράφονται συστηματικά και τυποποιούνται οι ενεργειών αντιμετώπισης των περιστατικών παραβίασης δεδομένων.
Όπου προσδιορίζεται το πλαίσιο υποχρεώσεων αναφορικά με τη διατήρηση των έγγραφων και ψηφιακών αρχείων του Ομίλου Quest
Όπου περιγράφεται το πλαίσιο, οι υποχρεώσεις, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες αναφορικά με τη διενέργεια Εκτίμησης Επιπτώσεων της Προστασίας Δεδομένων (DPIA), στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
Όπου οριοθετείται το πλαίσιο υποχρεώσεων που απορρέουν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας τους.
Όπου καθορίζεται το πλαίσιο ενεργειών που ακολουθεί ο Όμιλος Quest για την έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού παραβίασης.
Όπου προσδιορίζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται από τις εταιρείες του Ομίλου για την πλήρη και σύννομη διαχείριση των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων
Όπου αναλύονται οι προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.
Όπου σκοπείται η εξασφάλιση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων του Ομίλου, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.
Όπου προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης για την αναγκαιότητα διεξαγωγής Εκτίμησης Επιπτώσεων για τα Προσωπικά Δεδομένα, προσδιορίζοντας τους όρους αξιολόγησης των προϋποθέσεων νομιμότητας της επεξεργασίας και τα βήματα αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την επεξεργασία δεδομένων.
Όπου αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο Όμιλος Quest διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του GDPR. Η διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει την αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής επεξεργασίας δεδομένων, την αναγνώριση των αδυναμιών και των προβλημάτων στη συμμόρφωση και την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
Όπου ο Όμιλος Quest, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναλύει και εκτιμά τη νομική βάση του εννόμου συμφέροντος, η οποία δικαιολογεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Κατά τη διαδικασία αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι νομικές απαιτήσεις που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα συμφέροντα του Ομίλου Quest. Ο Όμιλος Quest εξετάζει τη νομική βάση του εννόμου συμφέροντος του, προκειμένου να δικαιολογήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διεξάγει