Skip to main content

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Φιλοσοφία μας

Η εξέλιξη, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητήριο δύναμη τις αξίες και τους ανθρώπους αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας και της στρατηγικής του Ομίλου Quest και διέπει συνολικά τον τρόπο που οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται.

Ο Όμιλος Quest αλληλεπιδρά με πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και προβαίνει συστηματικά σε διαβούλευση με αυτά για τον εντοπισμό και ανάδειξη των προσδοκιών τους από τον Όμιλο και την κατανόηση του βαθμού που οι δράσεις του Ομίλου καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Επιδίωξη του Ομίλου είναι η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με το μοντέλο Δημιουργίας Αξίας και την κατανομή της παραγόμενης αξίας ως προς τα οφέλη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για τη μητρική εταιρεία του Ομίλου, η βέλτιστη διαχείριση των ουσιαστικών θεμάτων και των κινδύνων εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Συνεχή επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση των μεθόδων αντιμετώπισης των κανονιστικών θεμάτων αλλά και των νέων απαιτήσεων της αγοράς, με παράλληλη ενδυνάμωση όλων των επιπέδων λειτουργίας και ελέγχου στις θυγατρικές.

Για τον Όμιλο Quest, η εξέλιξη υπηρεσιών και προϊόντων και η καινοτομία αποτελούν κύριο συστατικό του επιχειρηματικού μοντέλου για την ανάπτυξη.

Συνεχείς στόχους του Ομίλου αποτελούν:

  • Η Ενίσχυση της Kαινοτομίας και η ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την κουλτούρα κάθε θυγατρικής.
  • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των εταιρειών του Ομίλου με βάση τις αλλαγές που διαδραματίζονται τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μετεξέλιξης του business model.

 

 

 

 

Παράλληλα ο Όμιλος Quest συνεχίζει τις δράσεις του:

  • Για το Ανθρώπινο Δυναμικό, στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, στη συμπερίληψη και την ενίσχυση της διαφορετικότητας και την ευημερία των εργαζομένων.
  • Για τον εργασιακό χώρο, ενισχύοντας τη θεμελίωση διαδικασιών αξιολόγησης, προσέλκυσης και ανάπτυξης νέων ταλέντων,
  • Για την προστασία του Περιβάλλοντος, με συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  • Τέλος για το Κοινωνικό σύνολο, με συνεχιζόμενες δράσεις για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας, την ανταπόκριση σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης εθνικής σημασίας και τη συνέχιση δράσεων με την προσφορά δωρεάν υπηρεσιών και πόρων σε συνεργαζόμενες ΜΚΟ.

Η ανάδειξη των θεμάτων ESG σε όλο το εύρος της λειτουργίας και της στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, είναι από τα θέματα που καθορίζουν τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των εταιρειών του Ομίλου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. 

Ο Όμιλος Quest έχει θέσει τους εξής βραχυπρόθεσμους στόχους για τα επόμενα 2 έτη: 

  • Διαμόρφωση του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου με βάση το «Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών και των σημαντικών θυγατρικών τους».
  • Περαιτέρω διερεύνηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. 
  •  Διαμόρφωση μακροπρόθεσμης ESG στρατηγικής που θα ενισχύσει τον μετασχηματισμό για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών του Ομίλου.  

 

Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα

Ευημερία
του κοινωνικού συνόλου

Μέριμνα
για το περιβάλλον

sima-sustainable-company-2-2020Ως «Sustainable Company 2022», η Quest Συμμετοχών, μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, επιβραβεύεται ακόμα μία φορά για την ολιστική προσέγγιση και στρατηγική που αναπτύσσει ο Όμιλος στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. H εταιρεία εντάχθηκε στο Sustainability Performance Directory, τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει αναπτύξει το QualityNet Foundation, ως μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020, διαμορφώνοντας μαζί με άλλες πρωτοπόρες εταιρείες, όλες εκ των οποίων έλαβαν τον ίδιο τίτλο, την ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, που μπορούν να λειτουργήσουν ως Πρεσβευτές ανάδειξης της αξίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.

Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση το τρίπτυχο

Τεχνολογία

Καινοτομία

Επιχειρηματικότητα

© Copyright 2019   |   All Rights Reserved  
Όροι Χρήσης   |   Γενική Πολιτική Απορρήτου   |   Ειδική Δήλωση CCTV
Πολιτική Cookies  |   Προτιμήσεις Cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by Information Systems Impact