Skip to main content

Κέντρο Τύπου

Όμιλος Quest: Ενοποιημένες πωλήσεις άνω του ενός δις ευρώ κατά το 2022

Ο Όμιλος Quest κατά το 2022 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

 

Σε ενοποιημένη βάση, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €1.032 εκ., το EBITDA σε €72 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε €55 εκ. και τα κέρδη μετά τους φόρους σε €42 εκ.

 

Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαιρώντας δηλαδή την Cardlink, η οποία πουλήθηκε στις 30/9/2021), ο Όμιλος πέτυχε αύξηση 12,7% στις πωλήσεις, 12,4% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 6,6% στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) και ελαφρά υποχώρηση 2,2% στα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ).

 

Συνολικά (δλδ. χωρίς να εξαιρεθεί η Cardlink) τα μεγέθη του Ομίλου, σε σχέση με το 2021, παρουσίασαν αύξηση 8,9% στις πωλήσεις και μείωση 4,7% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Η μετά φόρων κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 67%, λόγω των περυσινών έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων κεφαλαιακών κερδών ύψους €78,1 εκ., που προέκυψαν κυρίως από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία Cardlink.

 

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται σε «συνεχιζόμενες» και «διακοπείσες» δραστηριότητες (οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ):

pic1

 

* Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη / (ζημίες)" των αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα – δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε net cash €28,7 εκ. έναντι net cash €84,5 εκ. στις 31/12/2021. Η μεταβολή από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος €61 εκ. στους μετόχους, καθώς και στις νέες επενδύσεις. Η πλειονότητα των επενδύσεων σχετίζεται με την ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών, την αγορά φωτοβολταϊκών πάρκων στον κλάδο της ενέργειας, καθώς και τη συμμετοχή του ομίλου στην εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου (ΓΕΔ). Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι κατά το 2022 η κερδοφορία του Ομίλου επιβαρύνθηκε από έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους  €2,8 εκ., στους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους των εταιρειών του.

 

Αποτελέσματα  12Μ 2022 ανά δραστηριότητα:

Ø Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, FoQus και ΓΕΔ από 1/9/2022).

Κατά το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €704 εκ. σημειώνοντας διψήφια αύξηση (+13,8% σε σχέση με το 2021), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν €17,9 εκ., οριακά μειωμένα κατά -1,5%, λόγω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους στον κλάδο του εξοπλισμού IT και αυξημένων αποσβέσεων. Κατεγράφη ισχυρή άνοδος στις πωλήσεις των προϊόντων Apple, ενώ στον αντίποδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο υστέρησε σε σχέση με πέρυσι (2021), όταν για αρκετούς μήνες τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά.

Ø  Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Κατά το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €176 εκ. σημειώνοντας διψήφια αύξηση (+15% σε σχέση με το 2021), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν €12,8 εκ. (+ 27% σε σχέση με το 2021), αύξηση που οφείλεται τόσο στη  βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, όσο και στην ενσωμάτωση των κερδών της εταιρείας Intelli Solutions (η συνεισφορά της στο ΕΒΤ ήταν περίπου €1,5 εκ.). Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής συνέχισε να αυξάνεται κυρίως λόγω των έργων πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού “Ελλάδα 2.0”, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων να ξεπερνά τα €500 εκ.

 

Ø  Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο 2022 οι πωλήσεις ανήλθαν σε €142 εκ. (+4,9%) ενώ και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €18,8 εκ. αυξημένα οριακά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+1%). Η ήπια ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 2021. Επιπλέον, τα έξοδα κατά το 2022 ήταν αυξημένα, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταφορικών δαπανών.

Ø  Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy Group).

Κατά το 2022 τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €10,1 εκ. αυξημένα κατά 13% και τα κέρδη προ φόρων ήταν €4,6 εκ. αυξημένα κατά 19%, σε σχέση με το 2021, λόγω της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 6,2 MW. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών στο τέλος του 2022 έφτασε τα 34,2 ΜW.  

Ø  Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2022 ανήλθαν σε €15,8 εκ. σε σχέση με €13,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €14 εκ., έναντι €11,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €13,4 εκ. έναντι κερδών €150,4 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021, εκ των οποίων τα €87,2 εκ. ήταν έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στις εταιρείες Cardlink και ΤΕΚΑ και τα €52,4 εκ. αφορούσαν έσοδα από αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των θυγατρικών Uni Systems Μ.Α.Ε. και Info Quest Technologies Μ.Α.Ε.B.E.

Το ΔΣ της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 29/3/2023, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων διανομή μερίσματος € 0,20 (μικτό) ανά μετοχή, ήτοι θα διανεμηθούν κέρδη συνολικού ύψους € 21,5 εκ. περίπου. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.

Προοπτικές για το 2023

Για τις δραστηριότητες του Ομίλου κατά το ημερολογιακό έτος 2023 εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων και ίδια ή ελαφρώς βελτιωμενη κερδοφορία σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα αναμένεται αύξηση από τα προϊόντα κλιματισμού και την επέκταση της δραστηριότητας στο εξωτερικό και μείωση του περιθωρίου κέρδους στα προϊόντα της Apple.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2022, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2022, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται ανάπτυξη στα βασικά μεγέθη της εταιρείας, λόγω των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών που σχεδιάζεται να προστεθούν.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά το Γ’ τρίμηνο (τέλος Αυγούστου) ολοκληρώθηκε η απόκτηση της εταιρείας Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε. (ΓΕΔ). Η Quest Συμμετοχών κατέβαλε, βάσει της σχετικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης, ποσό €5 εκ. σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποκτώντας το 99,08% των μετοχών της εταιρείας ΓΕΔ. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της ΓΕΔ, από 1/9/2022 ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ενώ έχει πλέον ολοκληρωθεί η πλήρης χρηματοδότηση και αυτόνομη επαναλειτουργία της εταιρείας. Η ΓΕΔ αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο του κλιματισμού (κυρίως με το brand ΤΟΥΟΤΟΜΙ) και θα αποτελέσει το βασικό όχημα δραστηριοποίησης του Oμίλου Quest στον χώρο  αυτό, ο οποίος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη.

 

Συμπερασματικά για το 2023 εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα έσοδα και την κερδοφορία με ρυθμό περίπου αντίστοιχο του 2022. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ.

 

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

·         αριθμός κλήσης Ελλάδος (GR): + 30 213 009 6000

·         αριθμός κλήσης HB (UK):           + 44 203 059 5872

·         αριθμός κλήσης ΗΠΑ (US):        +1 516 447 5632

 

Η Τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί διαδικτυακά εδώ: Webcast Link

 

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα 2022 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες:

 

pi2

Οι οικονομικές καταστάσεις του  2022 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστoσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023.

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ