Skip to main content

Κέντρο Τύπου

Όμιλος Quest - Συνεχίζεται η θετική πορεία του στο Α’ τρίμηνο 2022

Ο Όμιλος Quest κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε πωλήσεις €238 εκ., κέρδη EBITDA €16,9 εκ. και κέρδη προ φόρων περί τα €14 εκ.

Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαιρώντας δηλαδή την Cardlink, η οποία πουλήθηκε στις 30/9/2021), ο Όμιλος πέτυχε αύξηση 16,1% στις πωλήσεις, 18,4% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 21,3% στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) και 17,5%  στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ).

Συνολικά (χωρίς να εξαιρεθεί η Cardlink) ο Όμιλος, σε σχέση με το 2021, παρουσίασε αύξηση 10,2% στις πωλήσεις, μείωση 8,1% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στα ίδια επίπεδα με της περυσινής περιόδου και πτώση 8,5%  στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ). Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 3Μ2021 περιείχαν και έκτακτα κέρδη περίπου €1εκ, ενώ τα μεγέθη του 3Μ2022 περιείχαν έκτακτα κέρδη €1,3 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών. Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα μεγέθη, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο 3Μ2022 είναι βελτιωμένα κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται σε «συνεχιζόμενες» και «διακοπείσες» δραστηριότητες (οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ):

Table

Description automatically generated

* Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη / (ζημίες)" των αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα – δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €46,4  εκ. έναντι  €84,5 εκ. στις 31/12/2021. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους €44,7 εκ. τον Φεβρουάριο του 2022. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε περίπου €5,5 εκ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών και στον κλάδο της Ενέργειας.

Αποτελέσματα  3Μ 2022 ανά δραστηριότητα:

  • Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, FoQus).

Κατά A’ τρίμηνο  του 2022 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+21,9%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν επίσης με διψήφιο ποσοστό (+14,3%) σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021. Η ισχυρότερη άνοδος παρατηρείται στις πωλήσεις των προϊόντων Apple, ενώ στον αντίποδα στο ηλεκτρονικό εμπόριο παρατηρείται υστέρηση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, όταν τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά.

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems Intelli Solutions, Team Candi)

Κατά A’ τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+13,1%), και ισχυρή διψήφια αύξηση στα κέρδη προ φόρων (+74%), καθώς συνεχίστηκε η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και ενσωματώθηκαν τα κέρδη της εταιρείας Intelli Solutions (περίπου €1εκ.). Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής συνέχισε να αυξάνεται λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο Α’ τρίμηνο του 2022 υπήρξε μικρή υποχώρηση στις πωλήσεις (-3,7%), η οποία συνοδεύτηκε από στασιμότητα στα κέρδη προ φόρων (-0,7%). Η στασιμότητα οφείλεται κυρίως στην πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2022, καθώς κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε lockdown που αύξησε σημαντικά τις αποστολές δεμάτων. Επιπλέον αυξήθηκαν τα φετινά έξοδα των μεταφορικών, λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα.

  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν αυξημένες (8%) καθώς και τα κέρδη προ φόρων (+17%), λόγω της προσθήκης πάρκων 2 MW  και σχετικά μειωμένων τόκων εξυπηρέτησης δανείων.

  • Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε €419 χιλ. σε σχέση με €397χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε ζημία -€245 χιλ. έναντι κερδών €851 χιλ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στα έκτακτα κέρδη ύψους περίπου  €1 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών το 2021.

Προοπτικές για το 2022

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Για το σύνολο του έτους εκτιμάται ήπια αύξηση εσόδων σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω της ανάπτυξης νέων κατηγοριών προϊόντων και διατήρηση της κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021. Είναι αυτονόητο ότι εκφράζονται επιφυλάξεις όσον αφορά την πορεία της κατανάλωσης και της οικονομίας γενικότερα κατά τους επόμενους μήνες, δεδομένης της αύξησης των τιμών της ενέργειας, του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας που επικρατεί ως προς την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Για το  σύνολο του 2022 εκτιμάται αύξηση των εσόδων  και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2021, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η εξαγορά της εταιρείας Ιntelli Solutions εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα προσθέσει στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA  άνω του €1,2 εκ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Για το σύνολο του 2022 εκτιμώνται παρόμοια έως ελαφρώς αυξημένα έσοδα και παρόμοια ή ελαφρώς χαμηλότερη κερδοφορία, η οποία επηρεάζεται κυρίως από την αύξηση του κόστους των μεταφορικών. Και αυτή η δραστηριότητα θα επηρεαστεί από πιθανή ύφεση στην οικονομία και κάμψη στην κατανάλωση.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Η εταιρεία αύξησε την εγκατεστημένη βάση της στις αρχές του 2022 και πλέον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία ηλιακών σταθμών φθάνει τα 30 ΜW. Για το 2022 σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση νέων επενδύσεων και εκτιμάται ήπια ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη της εταιρείας.  

Για το σύνολο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου, εκτιμάται ότι τα έσοδα του 2022 θα κυμανθούν ελαφρά υψηλότερα, ενώ τα περιθώρια κερδοφορίας θα παραμείνουν ίδια ή θα διαμορφωθούν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις γίνονται με την παραδοχή ότι  δεν θα υπάρξει περαιτέρω αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και στην κατανάλωση. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου θα του επιτρέψει να ανταπεξέλθει με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ., επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος διένειμε τον Φεβρουάριο του 2022 προμέρισμα στους μετόχους συνολικού ύψους €45 εκ. περίπου (€1,25 ανά μετοχή).

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του  Α’ τριμήνου του 2022, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

  • αριθμός κλήσης Ελλάδος (GR): + 30 213 009 6000
  • αριθμός κλήσης HB (UK):           + 44 203 059 5872
  • αριθμός κλήσης ΗΠΑ (US):        +1 516 447 5632

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου  2022 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες